kampan_2%

Únia žien Slovenska podporuje slovenské tradície

„Fašiangy, Turice, Veľká noc príde….“

Na srdci Únii žien Slovenska leží zachovávanie slovenských tradícií, medzi ktoré patria aj fašiangy. Preto krajské, okresné a základné organizácie do svojich aktivít zaraďujú činnosti spojené s touto peknou tradíciou. V tomto čase sa ženy – naše členky podieľajú na organizovaní fašiangových slávností, výrobe masiek, príprave šišiek alebo faniek (viď. na stiahnutie_dokumenty_plán činností2017).

Tento rok obdobie fašiang trvá až 53 dní od Troch kráľov po Popolcovú stredu. Nie každý pocítil atmosféru skutočných  fašiang na vlastnej koži. Skôr na dedinách ako v mestách sa zvyk fašiangového sprievodu zachoval. 

Fašiangový sprievod

Mladí či starší, kto má chuť môže sa pridať k fašiangovému sprievodu. Neodmysliteľnou súčasťou sú rôznorodé masky, za ktoré sú fašiangovníci prezlečení. Fašiangový sprievod prechádza po dedine a zastaví sa pri každých dverách, kde im otvoria a privítajú ich. Už zďaleka ich počuť, pretože im do tanca vyhráva veselá hudba. Gazdiné majú pre nich nachystané typické „maškrty“ šišky s džemom alebo fanky. Zase gazda má na starosti niečo na pitie, aby sa posilnili na svojej ceste po dedine. Fašangovníci neodchádzajú väčšinou na prázdno a dostávajú výslužku do košíka. Zvyčajne ide o domáce produkty ako sú vajcia, slanina, klobása a podobne. Okrem toho im aj nejaké to euro do vrecka pribudne. Po skončení fašiangového sprievodu sa účastníci nerozchádzajú, ale sa idú pohostiť dobrotami zo svojej výslužky.

Oslava fašiang pokračuje vo večerných hodinách. Na dedinách sa už tradične organizujú fašiangové zábavy, ktoré často bývajú spojené  s pochovávaním basy. Je to posledná zábava pred začínajúcim sa 40-dňovým pôstom. Pochovávanie basy je zábavno-divadelným predstavením, kde sa humorným spôsobom stvárňuje pohreb. Hlavnú úlohu vykonáva postava prezlečená za kňaza, ktorá tento obrad komentuje. Zmyslom je upozorniť na blížiaci sa pôst a potrebu ho dodržiavať.

 Veríme, že sa posledný víkend pred pôstom výborne zabavíte na fašiangoch aj spolu s našimi členkami Únie žien Slovenska.

kampan_2%

Oznam o súťaži Vansovej Lomnička

Pri príležitosti jubilejného 50.výročia Festivalu umeleckého prednesu prózy a poézie Vansovej Lomničky sa budú konať okresné a následne po nich krajské predkolá v mesiacoch február a apríl. Víťazky krajských kôl sa zúčastnia celoslovenskej súťaže v Banskej Bystrici dňa 28.-29. apríla 2017. Pre bližšie informácie o priebehu súťaže Vansovej Lomnička kontaktujte krajskú predsedníčku podľa Vášho trvalého bydliska.

KO Prešov
Anna Cápová
capová.anna45@gmail.com
0915958822

KO Trnava
Mgr. Helena Cáková
helena.cakova@gmail.com
0907 369 430

KO Žilina
Alena Kuniaková
0904 130 759
alenakuniakova@hotmail.com

KO Košice
Mária Huštatyová
hustatyova@gmail.com

KO Banská Bystrica
PaedDr. Helena Husárová
0911440 118
h.husarova@zoznam.sk

KO Nitra
Mgr. Eva Kuklová
0903 216 405
alebo
Mgr. Dana Gundová (riaditeľka krajského osvetového strediska)
0911 221 466

Tešíme sa na Vás!

kampan_2%

Ženy, nezamestnanosť a trh práce

Trh práce a nezamestnanosť na Slovensku sú témy, s ktorými sa neustále stretávame v médiách. Strata zamestnania predstavuje existenčný problém, ktorý má obrovský vplyv na naše psychické rozpoloženie. Rozmýšľať ako zaplatiť inkaso, nájom či zostali peniaze na jedlo sú často nočné mory, ktoré nám nedajú spávať. V tomto ťažkom období je dobré mať pri sebe rodinu alebo aspoň niekoho blízkeho, o koho sa človek môže oprieť. Vždy je potrebné si nájsť motiváciu – tzv. hnací motor. V súčasnosti sa veľmi obľúbenou stáva motivačná literatúra, v ktorej môžeme nájsť inšpiráciu.

Trochu štatistiky – čísla, čísla, čísla
Podľa dostupných štatistických údajov miera nezamestnanosti na Slovensku k novembru 2016 dosiahla 8,78%. V porovnaní s rokom 2015 (11,50%) predstavuje medziročný pokles 2,72 p.b. Pri ženskom pohlaví bol celkový počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva 1 222 518. Disponibilný počet uchádzačiek o zamestnanie bol 122 504. U žien predstavovala miera evidovanej nezamestnanosti 10,02%, čo je vyššia ako priemerná na SR. Podľa rodinného stavu je najvyšší počet UoZ vydatých (74 975). Za nimi nasledujú slobodné v počte 51 726. (Zdroj: http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=582328)

Z pohľadu ženy
Pri uplatnení žien na trhu práce je v niektorých prípadoch zohľadňovaní vek, rodinný stav (deti) a extrémom aj vzhľad. Keď mladé dievča skončí strednú/vysokú školu je často absolventkou bez praxe. Je to jeden z dôvodov, ktorý znižuje jej šance pri výberovom konaní. V prípade nenájdenie si práce je dobrým štartom Národný projekt Praxou k zamestnaniu/Národný projekt Absolventská prax štartuje zamestnanie. Slúžia najmä na osvojenie si pracovných návykov a kontakt s pracovným kolektívom. Ďalej je možnosť využiť formu príspevku z ÚPSVaR a začať podnikať (SZČ aspoň 2 roky). Zamestnávatelia pre znevýhodnených UoZ môžu na základe projektu „Šanca na zamestnanie“ vytvoriť pracovné miesta. Výhodou je, že nezamestnaní získa prácu a s tým spojené pracovné skúsenosti a zamestnávateľ pracovnú silu s príspevkom na vytvorenie pracovných miest.

Tridsiatničkám zvyčajne už bijú biologické hodiny. Objavuje sa ďalší problém – zamestnávatelia sa obávajú odchodu zamestnankyne na materskú. Po materskej nastáva „come back“ do pracovného života. Zo zákona vyplýva, že firma, v ktorej žena pracovala je povinná ju po materskej prijať na pôvodné miesto. Na jednej strane môže mať žena v začiatkoch problém sa aklimatizovať a na druhej sa teší na „vymanenie“ zo stereotypu na materskej.

Zamestnávateľovi pri pracovnom pohovore s uchádzačkou o zamestnanie s malými deťmi prechádza hlavou či bude plnohodnotnou zamestnankyňou (ochota robiť nadčasy, neočakávané voľná a podobne). S rodinou prichádza čas si oddeliť pracovný život od toho súkromného a stanoviť si priority.

Deti rastú, stávajú sa samostatné a žena sa dostáva do svojho najproduktívnejšieho pracovného obdobia. Pri strate zamestnania vo vyššom veku sa hľadá prácu oveľa ťažšie. Upozornili by sme na  ďalší národný projekt Chceme byť aktívni na trhu práce (50+), kedy ÚPSVaR uhrádza za zamestnávateľa sociálne a zdravotné odvody pre zamestnanca na jeden rok.

Aj Únia žien Slovenska využila získanie zamestnancov v rámci programov ÚPSVaR. Mnohí zamestnávatelia ani netušia, že takého programy existujú. V prípade získania podrobnejších informácií je potrebné sa obrátiť na ÚPSVaR (http://www.upsvar.sk/).

kampan_2%

Krajšie Vianoce v Krízovom centre SOS

Okrem radostných chvíľ spojených s vianočnými sviatkami si určite väčšina z nás viac uvedomovala, že máme okolo seba mnoho ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Vďaka manželke čínskeho veľvyslanca mali krajšie Vianoce ženy v Krízovom centre SOS v Rimavskej Sobote.

Dňa 21.12. 2016 zavítala pani LIAO Yuancui do Rimavskej Soboty. Cieľom návštevy bolo slávnostné odovzdanie vecných darov (napr. práčka, mixér, posteľná bielizeň a pod.) Krízovému centru SOS. Už v minulosti čínska ambasáda prispela v sume 10 000 dolárov na zariadenie kuchyne v  centre.

Pri tejto udalosti nechýbala riaditeľka a zakladateľka Krízového centra PaedDr. Helena Husárová a predsedníčka ÚŽS MUDr. Irena Belohorská, PhD. V rámci tohto stretnutia sa snažili pani LIAO Yuancui bližšie priblížiť zložitú sociálnu situáciu v tomto regióne, ktorú spôsobuje najmä vysoká miera nezamestnanosti a vyššia pôrodnosť detí s postihnutím (Downov syndróm). Radostné privítanie tejto návštevy bolo aj v občianskom združení Vienala (VIE-viera, NA-nádej, LA-láska), ktoré zameriava svoju činnosť na úseku starostlivosti o ťažko postihnuté deti a mládež s mentálnym a kombinovaným postihnutím. So vzácnou návštevou sa stretol aj primátor Rimavskej Soboty JUDr. Jozef Šimko na mestskom úrade.

Pani Yuancui si pri návšteve Krízového centra prezrela jeho skromné priestory a zoznámila sa s obyvateľmi centra. Pre ženy s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách, sa stalo ich domovom. V súčasnosti si niektoré z nich privyrábajú vykladaním tovaru v obchodných reťazcoch alebo v gastronómií (výroba šalátov atď.)

Pani LIAO Yuancui spoločne s pani podpredsedníčkou ÚŽS MUDr. Irenou Belohorskou, PhD. spoločne prestrihli symbolickú pásku, ktorou odovzdali dary do užívania centru. Nechýbalo ani dojatie a na záver tohto slávnostného aktu pani LIAO Yuancui vyslovila peknú myšlienku, ktorú si dodnes pamätá od svojej mamy – jednu ruku máš na to, aby si sa sám o seba postaral a tou druhou máš pomáhať druhým. Sme veľmi vďačné za materiálnu pomoc, ktorá zlepší životné podmienky v Krízovom centre SOS.

Článok z tejto udalosti nájdete v dvojtýždenníku Gemerské zvesti v jeho januárovom vydaní (http://www.rimavskasobota.sk).

 

kampan_2%

Vitajte! Nový web a Facebook ÚŽS je spustený.

Minulý rok sme oslávili 70. výročie založenia. Je to úžasné jubileum, s ktorým sa spája obrovská radosť a určitá zodpovednosť priniesť pridanú hodnotu pre ženskú organizáciu ÚŽS a spoločnosť. Za naším dlhoročnými pôsobením sa skrýva množstvo práce, dobrovoľníckej činnosti, zmien a prekážok. Aj naďalej chceme vo svojej činnosti pokračovať a byť tu PRE ŽENY. Preto prinášame zmeny, ktoré posilnia našu identitu a zlepšia komunikáciu s Vami.

Vďaka dlhoročnej tradícií máme vybudovanú rozsiahlu základňu, ktorú tvorí viacero generácií. Chceme byť Vám – našim členkám ešte bližšie. Napriek tomu, že od roku 2007 prevádzkujeme  webovú stránku (www.uzs.sk, viac nebude aktualizovaná) , prinášame novú s moderným dizajnom.  Tento redakčný systém umožňuje pružnejšie dopĺňanie informácií. Okrem základných údajov bude obsahovať aktuálne dianie v ÚŽS, zaujímavé články pre ženy, fotky, videa a podobne. Určite ste si všimli, že na rozdiel od pôvodnej stránky zahŕňa kalendár podujatí, kde budete mať možnosť si vyhľadať naplánované udalosti v jednotlivých krajoch. Bude to omnoho prehľadnejšie a nemusíte sa báť, že nejaké podujatie zmeškáte.  V dostatočnom predstihu sa k pripravovaným podujatiam budú pridávať plagáty.

Ústrediu ÚŽS v Bratislave chýbal kontakt s členkami aj prostredníctvom sociálnych sietí. Už tomu tak nie je! Na facebooku nájdete organizáciu pod oficiálnym názvom Únia žien Slovenska.  Ak máte záujem, staňte sa jej fanúšikom, nech si môžete prečítať novinky, napísať správu, resp. pridať komentár k príspevku uverejneného na ploche. Vaša spätná väzba na naše príspevky bude znamením, že sa o nás zaujímate.  Každý lajk nás poteší. Vopred Vám Ďakujeme.

Od týchto zmien v komunikácií očakávame pozitívny výsledok, ktorý sa môže najmä prejaviť v nadväzovaní ďalších spoluprác, rozšírení členskej základne a vo zvýšenom záujme o podujatia/aktivity. Uvítame kreatívne nápady/postrehy, ktoré prídu aj z dola – od Vás – našich členiek. Veríme, že nová webová a facebookova stránka sa Vám páči  a budete ich radi navštevovať.

PS: V prípade, že sa chcete s nami o niečo zaujímavé podeliť, neváhajte nám napísať na email (uniazien@uniazien.sk) :-).