Krízové centrum

Krízové centrum SOS bolo zriadené na podnet Únie žien Slovenska, na základe spracovaných záverov a výsledkov sociologického prieskumu, ktorý sa týkal týrania žien, či už fyzického, psychického alebo ekonomického v regióne Rimavská Sobota. ÚŽS pomáhala pri vypracovaní projektu, pri rekonštrukcii budovy a pri zriaďovaní krízového centra. Zriaďovateľom Krízového centra SOS, n.o. je nezisková organizácia KC SOS a Správna rada KC SOS, v ktorej sú členky ÚŽS. V Krízové centrum je v prevádzke od 1.1.2005.

Adresa
Školská 7
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 37954563

Kontakt
PaeDr. Helena Husárová, riaditeľ
h.husarova@zoznam.sk

Cieľová skupina fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba:
•týrané ženy a deti,
•dievčatá, ktoré opúšťajú detské domovy,
•ženy a deti bez ubytovania,
•ženy v ťažkých krízových situáciách.

Ďalšie údaje/záujemca o sociálnu službu doloží:
•žiadosť o umiestnenie,
•vyjadrenie z ÚPSVaR, že klientka je v kríz ovej situácii, že je v hmotnej núdzi, v prípade, že je potrebné okamžité riešenie -matka s deťmi je na ulici),
•zápisnica z Polície (kde je zjavné, že klientka je týraná),
•vyjadrenie obecného úradu,
•potvrdenie od lekára o dezinfekčnosti.

Služby poskytované v krízovom centre:
•prístrešie,
•zaopatrenie,
•poradenstvo,
•sociálna prevencia.

Ďalšie služby poskytované v krízovom centre:
•pranie bielizne,
•žehlenie,
•možnosť prípravy stravy v kuchynke,
•sledovanie televízie,
•zapožičanie kníh na čítanie,
•ošatenie a niekedy i strava pre klientky a deti.

Cenník služieb/od 0-50 Eur/, zohľadňuje sa:
•počet detí,
•hmotná núdza,
•príjem matky s deťmi,
•celková situácia prijatej klientky s deťmi.

Krízové centrum prevádzkuje dobrovoľnícku činnosť.