Správna rada

 

ÚSTREDIE BRATISLAVA

 

 

PhDr. Jana Vaľová 
predsedníčka Správnej rady a štatutár ÚŽS

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAJSKÉ ORGANIZÁCIE

cutkova

Krajská organizácia Bratislava
JUDr. Miloslava Čutková
predsedníčka KO ÚŽS Bratislava

Bratislavská organizácia smeruje svoju činnosť skôr na vzdelávacie aktivity uskutočňované najmä v diskusných kluboch. Súčasne spolu s ústredím ÚŽS participuje pri organizovaní celoslovenských aktivít.

 

 

 

 

Krajská organizácia Trnava
Mgr. Helena Cáková
predsedníčka KO ÚŽS Trnava

Činnosť trnaskej krajskej organizácie je zameraná predovšetkým na udržiavanie tradícií a národných zvykov. K jej významným podujatiam organizovaním v tomto kraji patrí Medzinárodný folklórny festival (Unín, 2016), Hlohovecké folklórne slávnosti a Celoobvodná prehliadka krojovaných skupín v Borskom Mikuláši. V roku 2010 vydali zbierku originálnych receptov zo svojho kraja – Záhoria.

 

 

 

Krajská organizácia Trenčín
PhDr. Mária Jana Jablonská
predsedníčka KO ÚŽS Trenčín

Činnosť KO ÚŽS Trenčín spočíva predovšetkým v organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí, ktorých paleta zodpovedá požiadavkám členskej základne. Vzdelávacia činnosť, ktorú prezentuje široká paleta školení v oblasti zdravia, prevencie, má v trmto kraji tiež svoje miesto. Pozornosť si zaslúži koncert „Čaro jesene“.

 

 

 

 

Krajská organizácia Nitra

Nitriansky kraj má široký záber zamerania. Nitrianska krajská organizácia ako spoluorganizátor spolupracuje s Nitrianskym samosprávnym krajom,odborom sociálnych vecí a zdravotníctva a s Fakultnou nemocnicou
v Nitre.

 

 

 

 

Krajská organizácia Žilina
Alena Kuniaková
predsedníčka KO ÚŽS Žilina

Jedným z hlavných pilierov činnosti ÚŽS v žilinskom kraji je celoživotné vzdelávanie. Organizovala cyklus prednášok pod názvom škola zdravia zameraný na propagáciu zdravého životného štýlu. Okrem toho k ďalším témam dominovala sociálna problematika. Jej aktivita nezaostáva ani v kultúrno-spoločenských podujatiach.

 

 

 

Krajská organizácia Banská Bystrica
PaedDr. Helena Husárová
predsedníčka KO ÚŽS Banská Bystrica

Špecifikum práce žien v únii banskobystrického kraja je dané predovšetkým ťažkou sociálnou situáciou kraja v rámci Slovenskej republiky. Keďže ťažisko chudoby nesie na svojich pleciach práve žena, činnosť KO ÚŽS Banská Bystrica sa sústreďuje najmä na otázky sociálnej pomoci a charity.

 

 

 

Krajská organizácia Prešov
Anna Cápová
predsedníčka KO ÚŽS Prešov

Činnosť KO ÚŽS Prešov sa orientuje predovšetkým na pomoc sociálne odkázaným rodinám, onkologickým pacientom a na pomoc pri živelných pohromách. Popri týmto aktivitám nezabúda ani na kultúrno-spoločenské aktivity akými sú napr. krajské stretnutie žien s vyhlásením Ženy roka, súťaž o najlepšiu šoférku a ďalšie. Jej snaha smeruje aj na udržiavanie národných kultúrnych tradícií – súťaž „Sninský slávik“, „Spieva celá rodina“.

 

 

 

Krajská organizácia Košice
Mária Huštatýová
predsedníčka KO ÚŽS Košice

KO ÚŽS Košice motivuje predstaviteľky organizačných článkov k aktívnemu zapájaniu sa do rozhodovania o veciach verejných v orgánoch samosprávy.