Správna rada

 

ÚSTREDIE BRATISLAVA

 

 

PhDr. Jana Vaľová 
predsedníčka Správnej rady a štatutár ÚŽS

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Somorová
podpredsedníčka ÚŽS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAJSKÉ ORGANIZÁCIE

cutkova

Krajská organizácia Bratislava
JUDr. Miloslava Čutková
predsedníčka KO ÚŽS Bratislava

Bratislavská organizácia smeruje svoju činnosť skôr na vzdelávacie aktivity uskutočňované najmä v diskusných kluboch. Súčasne spolu s ústredím ÚŽS participuje pri organizovaní celoslovenských aktivít.

 

 

 

 

Krajská organizácia Trnava
Mgr. Helena Cáková
predsedníčka KO ÚŽS Trnava

Činnosť trnaskej krajskej organizácie je zameraná predovšetkým na udržiavanie tradícií a národných zvykov. K jej významným podujatiam organizovaním v tomto kraji patrí Medzinárodný folklórny festival (Unín, 2016), Hlohovecké folklórne slávnosti a Celoobvodná prehliadka krojovaných skupín v Borskom Mikuláši. V roku 2010 vydali zbierku originálnych receptov zo svojho kraja – Záhoria.

 

 

 

Krajská organizácia Trenčín
PhDr. Mária Jana Jablonská
predsedníčka KO ÚŽS Trenčín

Činnosť KO ÚŽS Trenčín spočíva predovšetkým v organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí, ktorých paleta zodpovedá požiadavkám členskej základne. Vzdelávacia činnosť, ktorú prezentuje široká paleta školení v oblasti zdravia, prevencie, má v trmto kraji tiež svoje miesto. Pozornosť si zaslúži koncert „Čaro jesene“.

 

 

 

 

Krajská organizácia Nitra

Nitriansky kraj má široký záber zamerania. Nitrianska krajská organizácia ako spoluorganizátor spolupracuje s Nitrianskym samosprávnym krajom,odborom sociálnych vecí a zdravotníctva a s Fakultnou nemocnicou
v Nitre.

 

 

 

 

Krajská organizácia Žilina
Alena Kuniaková
predsedníčka KO ÚŽS Žilina

Jedným z hlavných pilierov činnosti ÚŽS v žilinskom kraji je celoživotné vzdelávanie. Organizovala cyklus prednášok pod názvom škola zdravia zameraný na propagáciu zdravého životného štýlu. Okrem toho k ďalším témam dominovala sociálna problematika. Jej aktivita nezaostáva ani v kultúrno-spoločenských podujatiach.

 

 

 

Krajská organizácia Banská Bystrica
PaedDr. Helena Husárová
predsedníčka KO ÚŽS Banská Bystrica

Špecifikum práce žien v únii banskobystrického kraja je dané predovšetkým ťažkou sociálnou situáciou kraja v rámci Slovenskej republiky. Keďže ťažisko chudoby nesie na svojich pleciach práve žena, činnosť KO ÚŽS Banská Bystrica sa sústreďuje najmä na otázky sociálnej pomoci a charity.

 

 

 

Krajská organizácia Prešov
Anna Cápová
predsedníčka KO ÚŽS Prešov

Činnosť KO ÚŽS Prešov sa orientuje predovšetkým na pomoc sociálne odkázaným rodinám, onkologickým pacientom a na pomoc pri živelných pohromách. Popri týmto aktivitám nezabúda ani na kultúrno-spoločenské aktivity akými sú napr. krajské stretnutie žien s vyhlásením Ženy roka, súťaž o najlepšiu šoférku a ďalšie. Jej snaha smeruje aj na udržiavanie národných kultúrnych tradícií – súťaž „Sninský slávik“, „Spieva celá rodina“.

 

 

 

Krajská organizácia Košice
Mária Huštatýová
predsedníčka KO ÚŽS Košice

KO ÚŽS Košice motivuje predstaviteľky organizačných článkov k aktívnemu zapájaniu sa do rozhodovania o veciach verejných v orgánoch samosprávy.