Pravidlá súťaže

Projekt Iniciatíva Creativa 2019

Staňte sa účastníčkou alebo partnerom unikátneho módneho a ekologického projektu Iniciatíva Creativa 2019,  ktorú vyhlasuje Únia žien Slovenska, dobrovoľná organizácia žien so 74 ročnou históriou, združujúca 12 000 členiek na celom Slovensku. Zapojte sa medzi štýlové a výnimočné ženy, ktoré sa rozhodli vybrať cestou ekológie, trvalo udržateľného rozvoja a podpory individuality.

Inšpirujeme sa tým dobrým, čo bolo v minulosti a nadviažme na to. Často sa vraciame k myšlienkam našich starých rodičov, či už je to pri pestovaní zdravého ovocia a zeleniny, ale aj k rôznym múdrostiam, ktoré prekonali stáročia a stále nás inšpirujú v tomto hektickom modernom svete. Naši starí rodičia určite neniesli nákup v igelitke. V minulosti sa nákupy nosili v poctivých nákupných taškách, ktoré nielenže boli ekologické, ale boli aj praktické a pekné. Naše staré mamy dokonca tieto tašky brali ako módne doplnky, samé si ich šili, vyšívali a vymýšľali rôzne vzory. Tie ich tašky aj čo-to vydržali, nerobili zbytočnú záťaž na životné prostredie, tým šetrili prírodu a aj naše zdravie. Dnes sa len na Slovensku rozdá niekoľko stotisíc igelitových tašiek denne. Tie znamenajú nemalú a podľa nás zbytočnú záťaž na životné prostredie.

Oživme tradíciu viacnásobne použiteľných tašiek s pečaťou ich majiteľky. Poďme cestou ekológie, ale zároveň neopúšťajme štýl, výnimočnosť a individualitu. Zapoj sa do našej súťaže a ukáž že vieš byť ohľaduplná k prírode a máš svoje vlastné predstavy o kráse. Ako sa zapojiť do našej súťaže?

 

Pravidlá a podmienky Projekt Iniciatíva Creativa 2019

 Článok I.

 Úvodné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Projekt Iniciatíva Creativa 2019“ (ďalej len „Súťaž“) je občianke združenie Únia žien Slovenska, IČO: 00417491, so sídlom Súbežná 6099/2, 81104, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, zapísané v registri občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra SR pod spisovou značkou VVS/1-909/90-114 (ďalej len „Únia žien Slovenska“).

 

 1. Únia žien Slovenska je nezávislá mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou združujúca ženy od 16 rokov, ktorá sa snaží zlepšovať postavenie žien v spoločnosti a podporovať ich rozvoj. V súčasnosti má Únia žien Slovenska takmer 12 000 členiek registrovaných v ôsmich krajských organizáciách – Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Košice.

 

 1. Únia žien Slovenska pripravila unikátnu súťaž, ktorá spája minulosť a súčasnosť, ekológiu a modernú dobu, kreatívneho ducha a charitu. Súťaž je platformou na hodnotenie použiteľných tašiek, ktoré musia byť vyrobené z ekologických materiálov.

 

Článok II.

    Predmet súťaže

 1. Predmetom Súťaže sú tašky (nákupné, plážové, detské tašky lebo aj kabelky), ktoré musia byť vyrobené z ekologických materiálov a to najmä z látky, priadze, kože alebo iných ekologických materiálov, ktoré sú priateľské voči životnému prostrediu, ďalej len “tašky”).
 2. Účastník Súťaže sa môže zapojiť s jedným výrobkom v každej kategórii hodnotených tašiek. Výrobkom tašky, ktorú sám vyhotovil. 

Kategórie: 

 • kabelka,
 • nákupná taška, 
 • plážová taška, 
 • detská taška. 
 1. Predmet Súťaže – jednotlivé vyrobené tašky, budú hodnotené ambasádormi projektu. Hodnotiacimi kritériami sú:
 • Originalita
 • Vhodnosť pre dané použitie
 • Štýl
 • Rešpektovanie materiálov, ktoré sú “eco-friendly” a vzťah k životnému prostrediu
 • Splnenie všetkých požiadaviek podľa špecifikácie súťažných podmienok
 1. Vyrobené tašky treba zaslať do konca termínu Súťaže na adresu sídla Únie žien Slovenska (Súbežná 6099/2, 81104, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika) alebo ich možno zaslať alebo odovzdať v príslušnom krajskom sídle Únie žien Slovenska. Kontakty a adresy jednotlivých krajských sídiel sú zverejnené na webovej stránke Únie žien Slovenska.
 2. Tašky treba zaslať spolu s prihláškou v zmysle čl. III týchto pravidiel a podmienok, aby bolo možné identifikovať jednotlivých súťažiacich.
 3. Organizátor súťaže nehradí náklady na výrobu tašiek ako ani na ich doručenie organizátorovi. Výrobu tašiek ako aj náklady na doručovanie si hradia účastníci súťaže.
 4. Odovzdaním alebo poslaním vyrobenej tašky do tejto súťaže sa jednotlivé tašky stávajú vlastníctvom Únie žien Slovenska. Tieto tašky môžu byť zo strany organizátora súťaže za finančnú úhradu poskytnuté ďalším osobám a výťažok z ich predaja sa použije na charitatívne účely, resp. na účely organizovania podujatí s charitatívnym účelom.  

 

Článok III.

 Účasť na súťaži

 1. Do Súťaže sa môže zapojiť akákoľvek fyzická osoba, ktorá splní všetky podmienky a dodrží všetky pravidlá Súťaže.
 2. Účastník/čka Súťaže mladší ako 15 rokov sa môže zapojiť iba so súhlasom zákonného zástupcu alebo opatrovníka uvedeného v prihláške do súťaže.
 3. Podmienkou účasti na Súťaži je zaslanie riadne a úplne vyplnenej podpísanej prihlášky. Prihlášku možno zaslať poštou spolu s vyrobenou taškou na adresu sídla Únie žien Slovenska alebo na krajské organizácie Únie žien Slovenska. Elektronicky podpísanú a naskenovanú prihlášku je možné poslať e-mailom na adresu uniazienslovenska@gmail.com s tým, že je následne potrebné originál prihlášky priložiť k vyrobenej taške.
 4. Vzor prihlášky je zverejnený na webovom portály Únie žien Slovenska.
 5. Účasť v Súťaži je bezplatná.
 6. Súťaž prebieha na území celej Slovenskej republiky v termíne od 15.07.2019 do 10.10.2019. V tomto termíne môžu fyzické osoby posielať svoje prihlášky a následne, najneskôr do 10.10.2019 musia poslať vyrobenú tašku do Únie žien Slovenska.

 

Článok IV.

  Pravidlá súťaže a iné dojednania

 1. Doručené vyrobené tašky sa vyhodnotia najneskôr do konca kalendárneho mesiaca október 2019.
 2. Tašky jednotlivých súťažiacich budú hodnotiť ambasádorky/ri súťaže a to podľa kritérií uvedených v článku II. bodu 3 týchto pravidiel a podmienok.
 3. Ambasádorky/ri podľa kritérií vyberú 15 najlepších tašiek a súťažiaci, ktorí ich vyrobili budú odmenený hodnotnými cenami.
 4. Hlavná výhra bude hodnotný vecný dar /v cene minimálne 600 eur / cestovný a wellness pobyt pre 2 osoby minimálne na 4 dni a bude odovzdaná výhercovi osobne a to priamo predsedníčkou Únie žien Slovenska na Galavečeri, spolu so 4 vstupenkami na všetky podujatia, konané v rámci výstavy a kampane Creativa.
 5. Sekundárne výhry podľa poradia a umiestnenia sú víkendové pobyty v slovenských hoteloch alebo voľné vstupenky na wellness, masáže, hodnotné ceny, kozmetika a to všetko spolu /v hodnote minimálne 250€/. Tieto budú výhercom odovzdané na podujatiach kampane Creativa resp. na príslušných krajských organizáciách krajskými predsedníčkami alebo doručené formou poštovej zásielky alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú, alebo budú odovzdané osobne na podujatiach organizovaných Úniou žien Slovenska, resp. na krajských organizáciách ÚŽS, nahlásenú pri kontaktovaní výhercu Organizátorom Súťaže.
 6. Všetky tašky súťažiacich budú v októbri 2019 vystavené na výstave Creativa v Trenčíne. V prípade, ak si tašku niekto zakúpi, finančný výťažok bude použitý na charitatívne účely.
 7. Prvých 20 zapojených súťažiacich, ktorí sa riadne prihlásia a pošlú svoju vyrobenú ekologickú tašku do Únie žien Slovenska, získajú vstupenky na výstavu a workshop Creativa v Trenčíne, galavečer a recepciu za účasti významných osobností z kultúrneho a spoločenského života.

Ďalších 50 účastníčok získajú kozmetické výrobky firmy Avon. /ďalšie možnosti na ocenenie účastníkov, budeme postupne zverejňovať nakoľko nie sú uzavreté všetky rokovania so sponzormi/.

Článok V.

Ochrana osobných údajov

 1. Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu zadanom do prihlášky k súťaži, prostredníctvom ktorej sa Účastník zapojil do súťaže (ďalej len “Osobné údaje”) môžu byť použité a uchované za účelom prevádzkovania súťaže Úniou žien Slovenska. Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a možno ho kedykoľvek odvolať.
 2. Účastník Súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži je Únia žien Slovenska v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len „ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) oprávnená spracúvať ich osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, korešpondenčná adresa) potrebných na posúdenie splnenia podmienok Súťaže a údajov potrebných výlučne na účely vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na obdobie nevyhnutné na realizáciu vyhodnotenia Súťaže. Práva osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v čl. 12 a nasl. Nariadenia GDPR.
 3. Organizátor Súťaže súťaže prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije výhradne po dobu nutnú pre účel, ktorý je uvedený v súhlase so spracovaním osobných údajov a neposkytne ich inému subjektu alebo inej strane.
 4. Vzhľadom k zákonnej úprave zákona o ochrane osobných údajov, nemôže byť súťažiaci, ktorý spĺňa podmienky súťaže, ale nedal súhlas k spracovaniu osobných údajov, zverejnený a uzrozumený o prípadnej výhre.

Stiahnuť prihlášku do súťaže si možete tu –> Prihláška do súťaže Projekt Iniciatíva Creativa 2019_Únia žien SR

 

Zverejnené: 16.07.2019