Ženy, nezamestnanosť a trh práce

Trh práce a nezamestnanosť na Slovensku sú témy, s ktorými sa neustále stretávame v médiách. Strata zamestnania predstavuje existenčný problém, ktorý má obrovský vplyv na naše psychické rozpoloženie. Rozmýšľať ako zaplatiť inkaso, nájom či zostali peniaze na jedlo sú často nočné mory, ktoré nám nedajú spávať. V tomto ťažkom období je dobré mať pri sebe rodinu alebo aspoň niekoho blízkeho, o koho sa človek môže oprieť. Vždy je potrebné si nájsť motiváciu – tzv. hnací motor. V súčasnosti sa veľmi obľúbenou stáva motivačná literatúra, v ktorej môžeme nájsť inšpiráciu.

Trochu štatistiky – čísla, čísla, čísla
Podľa dostupných štatistických údajov miera nezamestnanosti na Slovensku k novembru 2016 dosiahla 8,78%. V porovnaní s rokom 2015 (11,50%) predstavuje medziročný pokles 2,72 p.b. Pri ženskom pohlaví bol celkový počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva 1 222 518. Disponibilný počet uchádzačiek o zamestnanie bol 122 504. U žien predstavovala miera evidovanej nezamestnanosti 10,02%, čo je vyššia ako priemerná na SR. Podľa rodinného stavu je najvyšší počet UoZ vydatých (74 975). Za nimi nasledujú slobodné v počte 51 726. (Zdroj: http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=582328)

Z pohľadu ženy
Pri uplatnení žien na trhu práce je v niektorých prípadoch zohľadňovaní vek, rodinný stav (deti) a extrémom aj vzhľad. Keď mladé dievča skončí strednú/vysokú školu je často absolventkou bez praxe. Je to jeden z dôvodov, ktorý znižuje jej šance pri výberovom konaní. V prípade nenájdenie si práce je dobrým štartom Národný projekt Praxou k zamestnaniu/Národný projekt Absolventská prax štartuje zamestnanie. Slúžia najmä na osvojenie si pracovných návykov a kontakt s pracovným kolektívom. Ďalej je možnosť využiť formu príspevku z ÚPSVaR a začať podnikať (SZČ aspoň 2 roky). Zamestnávatelia pre znevýhodnených UoZ môžu na základe projektu „Šanca na zamestnanie“ vytvoriť pracovné miesta. Výhodou je, že nezamestnaní získa prácu a s tým spojené pracovné skúsenosti a zamestnávateľ pracovnú silu s príspevkom na vytvorenie pracovných miest.

Tridsiatničkám zvyčajne už bijú biologické hodiny. Objavuje sa ďalší problém – zamestnávatelia sa obávajú odchodu zamestnankyne na materskú. Po materskej nastáva „come back“ do pracovného života. Zo zákona vyplýva, že firma, v ktorej žena pracovala je povinná ju po materskej prijať na pôvodné miesto. Na jednej strane môže mať žena v začiatkoch problém sa aklimatizovať a na druhej sa teší na „vymanenie“ zo stereotypu na materskej.

Zamestnávateľovi pri pracovnom pohovore s uchádzačkou o zamestnanie s malými deťmi prechádza hlavou či bude plnohodnotnou zamestnankyňou (ochota robiť nadčasy, neočakávané voľná a podobne). S rodinou prichádza čas si oddeliť pracovný život od toho súkromného a stanoviť si priority.

Deti rastú, stávajú sa samostatné a žena sa dostáva do svojho najproduktívnejšieho pracovného obdobia. Pri strate zamestnania vo vyššom veku sa hľadá prácu oveľa ťažšie. Upozornili by sme na  ďalší národný projekt Chceme byť aktívni na trhu práce (50+), kedy ÚPSVaR uhrádza za zamestnávateľa sociálne a zdravotné odvody pre zamestnanca na jeden rok.

Aj Únia žien Slovenska využila získanie zamestnancov v rámci programov ÚPSVaR. Mnohí zamestnávatelia ani netušia, že takého programy existujú. V prípade získania podrobnejších informácií je potrebné sa obrátiť na ÚPSVaR (http://www.upsvar.sk/).